نگاه توسن‌تکنو به سرمایه انسانی

نگاه توسن‌تکنو به همکاران که سرمایه انسانی شرکت هستند، بر سه محور اصلی استوار شده است. به باور مدیران ارشد شرکت، این سه محور اصلی به رقم‌خوردن تجربه همکاری مطلوب همکاران کمک خواهد کرد.

  • محور اول: بهباشی یا حس خوب

افرادی که حس خوبی دارند، سرشار از انرژی مثبت هستند و با پتانسیل خلق‌کردن تجربه مثبت، به ایجاد حس خوب در خودشان و همکارانشان کمک می‌کنند. به همین دلیل در محور اول، تمرکز توسن‌تکنو بر افزایش آگاهی همکاران از مفهوم «بهباشی» و «حس خوب» است. بدین‌ترتیب توسن‌تکنو به‌دنبال فراهم‌کردن بستری برای رسیدگی به موارد مهمی نظیر سبک زندگی، هدف‌گذاری و پیداکردن معنای زندگی است که نهایتا منجر به ارتقای کیفیت زندگی همکاران خواهد شد.

  • محور دوم: رشد و توسعه فردی

در محور دوم که تا حد زیادی با محور اول هم‌راستاست، رشد و توسعه فردی همکاران اهمیت دارد. تدوین بودجه آموزشی مناسب برای همکاران با نگاه توسعه مهارت‌های نرم و سخت آن‌ها، منجر به ایفای نقش موثرتر در پروژه‌های شرکت خواهد شد. علاوه بر این، با نقش‌آفرینی موثر همکاران در کسب‌وکار شرکت، فرصت ارتقای شغلی برای آن‌ها فراهم می‌شود. ضمن وجود فرصت‌های رشد عمودی در چارت سازمانی شرکت، همکاران یک نردبان افقی رشد دارند که طی‌کردن آن، باعث ایجاد انگیزه در آن‌ها طی سال‌های همکاری با توسن‌تکنو خواهد شد.

  • محور سوم: ایجاد ارتباط‌های مثبت و تعامل‌های سازنده

محور سوم که مثل محور دوم هم‌رستا با «بهباشی» است، بر تمرکز برای ایجاد ارتباط‌های مثبت و تعامل‌های سازنده استوار است. سعی توسن‌تکنو بر این است که با تخصیص بودجه مجزا برای تیم‌سازی، اعتمادسازی و ایجاد فضای مثبت، به مدیران برای ایجاد ارتباط‌های مثبت و تعامل‌های سازنده بین همکاران در درون و بیرون تیم کمک کند. همچنین رویدادهای متفاوتی توسط شرکت برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود که درون‌مایه اصلی آن‌ها متمرکز بر آشناکردن همکاران تیم‌های مختلف با یکدیگر است. در توسن‌تکنو باور بر این است که بسیاری از مشکلات و تعارض‌ها در جریان این برگزاری این رویدادها و انجام کارهای مشارکتی مرتفع می‌شود و زمینه‌های بسیار زیادی برای شکل‌گیری روابط مثبت و سازنده خلق می‌شود.

با ما در ارتباط باشید

پس از تکمیل فرم، کارشناسان ما با شما در ارتباط خواهند بود.